Związek Polaków w Niemczech dzisiaj

 

Związek Polaków w Niemczech czynnie przyczynia się do reprezentowania Polaków w Niemczech, do integracji w kraju zamieszkania oraz do rozwoju polskiego szkolnictwa, stowarzyszeń zawodowych oraz życia kulturalno-społecznego Polaków w Niemczech. W roku 1951 zarejestrowany został ponownie w RFN jako kontynuacja przedwojennej organizacji, początkowo z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (do 1956), następnie w Bochum.

Nie uznanie przez ZPwN władzy komunistycznej w Polsce doprowadziło do rozłamu, wskutek którego powstał Związek Polaków w RFN „Zgoda”, utrzymujący intensywne stosunki z władzami PRL.

W latach 80-tych ZPwN czynnie wspierał społeczeństwo w Polsce organizując zbiórki żywności, odzieży i funduszy dla społeczeństwa Polskiego oraz „Solidarności”.

Obecnie ZPwN działa zorganizowany w oddziały terenowe. Siedzibą ZPwN jest Dom Polski w Bochum.

 

Nasze Cele

Postulaty Związku Polaków w Niemczech
ustalone na wspólnym posiedzeniu Zarządu Głównego
Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej
w sobotę 24 sierpnia 2013 w Getyndze.

  1. Polskie organizacje w Niemczech nie otrzymują żadnego instytucjonalnego wsparcia ze strony rządu federalnego, krajów związkowych lub gmin. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tych organizacji żądamy jednoznacznego uregulowania sprawy instytucjonalnego finansowania organizacji polskich w Niemczech na tych samych zasadach, na jakich Rzeczpospolita Polska finansuje mniejszość niemiecką w Polsce.

  2. Żądamy odszkodowań za zagrabiony w 1940 roku majątek Związku Polaków w Niemczech.

  3. Żądamy finansowania nauki języka polskiego jako ojczystego w szkołach publicznych, prywatnych oraz prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe wszędzie tam, gdzie zostanie zgłoszone zapotrzebowanie, na tych samych zasadach, na jakich Rzeczpospolita Polska finansuje naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce.

  4. Żądamy ratyfikacji Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych z roku 1995 oraz Europejskiej Karty języków regionalnych i mniejszościowych z roku 1992 w stosunku do mniejszości polskiej w Niemczech oraz wypełniania Traktatu polsko-niemieckiego z roku 1991przez Republikę Federalną Niemiec.

  5. Żądamy zapewnienia przez państwo niemieckie nieograniczonego dostępu do mediów dla organizacji polskich w Niemczech.

  6. Żądamy przywrócenia Polakom w Niemczech statusu mniejszości narodowej.